Slider Title

Short Excerpt
Aktuality_WEB_5rocnik program_2018
Naše vize

Posledních dvacet let to vypadalo, že tyto čtyři země spolu nemají ani společné hranice, natož pak společnou kulturu, ale historii nelze ošálit. Chceme tak  navázat na spolupráci, která byla svého času nesmírně důležitá pro všechny čtyři země. Můžeme vzpomenout akce Jazzové sekce nebo filmy a koncerty zprostředkované Maďarským kulturním střediskem v Praze. 

Jedním z hlavních cílů festivalu MFF 3Kino je vytvořit prostředí pro diskuzi, pravidelné setkávání tvůrců, producentů a distributorů. 

Workshopy budou rozděleny do těchto skupin:

– tvůrčí workshop: prezentace projektů (náměty, scénáře, nedokončené, …)

– producentsko-distributorský workshop: nabídka filmů k distribuci, financování

– workshop pro filmové kritiky: Jak se vidíme navzájem

– přednášky o historii a klíčových osobnostech jednotlivých kinematografií

Pokud jde o samotné filmové projekce, dramaturgicky by přehlídka byla založena, především na současné tvorbě. Velký sál by byl věnován spíše hranému filmu, malý sál více dokumentární tvorbě a zvláštním uvedením v podobě projekcí zajímavých filmů partnerských festivalů, archívním filmům a alternativní tvorbě. Společným požadavkem je pochopitelně umělecká hodnota a důraz na kvalitu děl, nechceme festival proměnit na přehlídku toho, co v jednotlivých zemích v uplynulých letech vzniklo, bez ohledu na kvalitativní požadavky. 

Samozřejmostí je pozvání pro pokud možno co nejvíce autorů jednotlivých filmů na diskuzi po projekci.


Aktuality_WEB_5rocnik program_2018
Vision to the future

In the last twenty years, it seemed almost like there were not even common state borderls between the countries of the Visegrad group, all the more so no common culture of these countries. Nevertheless, the shared history and experience cannot be ignored. Therefore, we would like to follow up with the cooperation which used to be very important for all the countries of Visegrad Group, such as the projects of Jazz section or films and concerts hosted by Hungarian Culture Center in Prague.

One of the prime goals of the film festival 3Kino would be to establish a platform for discussion and regular meetings of the filmmakers, producers and distributors. 

Workshops would be divided into groups as follows:

– creative workshop: presenting of the projects (subjects, screenplays, incomplete …)

– workshop for producers and distributors: offering the film for distribution, financing 

– workshop for film critics: How we see each other 

– lectures on history and key persons of particular filmmaking industries  

Concerning the film screening as such, the future festivals would be based on presenting the finest contemporary production. The large room would be used for presenting the feature films, the small room rather for documentaries as well as special presentations of interesting films from partner festivals, archival films and alternative productions. Of course, the artificial value of all presented films and their highest quality would be unexceptionally required. The film festival would not merely provide the audience with what has been produced in the particular countries; selection based on quality would still apply. 

Last but not least, authors would be invited to take part in the discussions after the presentation of their films.

Aktuality_WEB_5rocnik program_2018
Nasza wizja

Ostatnich dwudzieścia lat pokazały, że te cztery kraje nie mają już wspólnych granic i wspólnej kultury, ale historycznie zawsze byliśmy dla siebie bliscy. Chcemy kontynuować współpracę, która była pewnego czasu bardzo ważna dla wszystkich czterech krajów. Pamiętamy wydarzenia z Sekcji Jazzu lub filmy i koncerty pośrednictwem Centrum Kultury Węgierskiej w Pradze. 

Jednym z głównych celów festiwalu MFF 3Kino jest stworzenie warunków do regularnych spotkań dyskusyjnych, filmowców, producentów i dystrybutorów. 

Warsztaty będą podzielone na następujące grupy: 

– Kreatywne warsztaty: prezentacja projektów (pomysł, scenariusz, niedokończone projekty.) 

– Warsztaty producent-dystrybutor: Oferta filmów do dystrybucji i finansowanie

– Warsztaty krytyki filmowej: Jak widzimy siebie nawzajem 

– Wykłady na temat historii i najważniejszych osobistości kina

Jeśli chodzi o seanse filmowe to opiera się o współczesne  propozycje filmowe. Duza sala zostanie poświęcona dla filmów fabularnych, mała sala dla filmów dokumentalnych, ciekawym projekcjam festiwalów partnerskich, dla filmów archiwalnych i alternatywnej twórczości.

Oczywistością jest zaproszenie jak najwięcej autorów poszczególnych filmów w celu dyskusji po projekcji.