Exekutor / Komornik

V kinech

  • Režie: Feliks Falk
  • PL 2005 93'

Lucjan Bohme je mladý soudní exekutor, který působí v polském Valbřichu a okolí, kde po rozpadu místních průmyslových závodů panuje velká nezaměstnanost a spousta lidí žije v bídě. Bohme své povinnosti plní s neobvyklou důsledností a účinností a vymáhá nároky tak, že se může pochlubit nejvyšší mírou vymahatelnosti v oblasti, což mu přináší značný profit. Přestože pochází z chudé rodiny, s dlužníky nemá ani špetku slitování. Neváhá dokonce zabavit ani zařízení k záchraně života z jediného JIP oddělení ve městě zadlužené nemocnice. Jednoho dne Lucjan před soudní budovou potkává svou dávnou lásku Gosiu, svého času školní krásku – dnes životem unavenou přepracovanou zdravotní sestru, matku těžce nemocné dcery a ženu alkoholika. Záhy se Lucjan v pozici exekutora objevuje právě u ní doma. Na založení vlastní rodiny nemá čas, až natolik ho kariéra pohlcuje. Nemá ani přátele a známé má pouze ze svého profesního okruhu. A jsou to právě jeho známí právníci a exekutoři, kteří se začínají bát Lucjanovy přísnosti. Ten ve srovnání s nimi čím dál tím více vyčnívá, což může evokovat, že jejich mírnější přístup vůči dlužníkům má nebezpečný korupční základ. Kvůli obavám o vlastní zájmy vymýšlejí proto plán, jak Lucjana zkompromitovat.

Młody komornik sądowy Lucjan Bohme działa w Wałbrzychu i okolicach, gdzie po upadku miejscowych zakładów przemysłowych panuje duże bezrobocie, a wielu ludzi żyje w biedzie. Bohme wykonuje swoje obowiązki z niezwykłą konsekwencją i skutecznością, bezwzględnie egzekwując należności, może się pochwalić najwyższym w regionie wskaźnikiem ściągalności, co przynosi mu znaczne profity. Chociaż pochodzi z ubogiej rodziny, nie ma nawet odrobiny litości dla dłużników. Nie omieszka nawet zająć sprzętu ratującego życie na jedynym w mieście oddziale intensywnej terapii w zadłużonym szpitalu. Pewnego dnia Lucjan spotyka przed gmachem sądu swoją dawną miłość, Gosię, kiedyś szkolną piękność, dziś zmęczoną życiem, zaharowaną pielęgniarkę, matkę ciężko chorej córeczki i żonę alkoholika, niebawem Lucjan przybywa na kolejną egzekucję komorniczą właśnie do jej domu. Na założenie własnej rodziny nie ma czasu, tak bardzo pochłania go kariera. Nie ma też przyjaciół, a znajomi wywodzą się wyłącznie z tego samego kręgu zawodowego. I właśnie znajomi prawnicy i komornicy zaczynają się niepokoić rygoryzmem Lucjana, który coraz bardziej wybija się na ich tle, co pozwala przypuszczać, że ich większa łagodność wobec dłużników może mieć niebezpieczne, korupcyjne podłoże. W trosce o własne interesy obmyślają więc plan skompromitowania Lucjana.

Lucjan Bohme is a young court executor working in Poland in Walbrzych and its surroundings, where, after the local industry was dissolved, there is high unemployment and many people live in poverty. Bohme fulfills his duties with unusual consistency and efficiency and enforces claims so successfully, that he can boast with being a number one in the area, which brings him a considerable profit. Despite coming from a poor family, he has no mercy with his debtors. He does not hesitate to even confiscate life-saving facilities from a single ICU in the city of the indebted hospital. One day in front of the courthouse, Lucjan meets his old love, Gosia, a former school beauty, nowadays a tired, overworked nurse, a mother of a seriously ill daughter and the wife of an alcoholic. Soon Lucjan appears as the court executor at her home. He has had no time to start his own family – his career overwhelms him that much. He even has no friends and the only ones he has come from his professional circle. And these are some well-known lawyers and executors who are beginning to fear Lucjan’s strictness. Compared to them, he is more and more protruding, which may evoke that their milder approach to debtors is of a dangerous corruption basis. Because of concerns about their own interests, they are planning how to compromise Lucjan.