Porota/ Jury 2019

Anna Wieczur-Bluszcz​

Divadelní režisérka a herečka a filmová tvůrkyně. Absolvovala dramatická umění ve Vratislavi a ve Varšavě pak mezinárodní vztahy a kurzy filmové režie a psychologie. V rámci divadelního prostředí nastudotovala a režírovala řadu her. Ve filmu debutovala celovečerním snímkem Být jako Ka- zimierz Deyna (2012), ověnčeném mnoha cenami na domácích i zahraničních fes- tivalech. Za realizaci televizního divadla Křivý domek autorky A. Wakulik obdržela v roce cenu za režii na festivalu "Teatroteka Fest" ve Varšavě a v roce 2018 Gold Remi Award na WorldFest-Houston Inter- national Independent Film Festival.

Theater director and actress and a filmmaker. She graduated drama arts in Wroclaw and in Warsaw international relations and courses in film direction and psychology. She has studied and directed many thea- ter. In the film, she debuts with the fea- ture film Being like Deyna (2012), awarded many awards at domestic and foreign fes- tivals. For the realization of the Crooked House television theater, A. Wakulik recei- ved the award for the "Teatroteka Fest" festival in Warsaw and the 2018 Gold Remi Award at the WorldFest-Houston Interna- tional Independent Film Festival.

Adam Dvořák

Vystudoval filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění Praha v roce 1999. Roku 2002 si založil vlastní střižnu Avidmovie. Stříhal řadu filmů. Např. Jakub a Veronika, Křehké Touhy, Stopař, Vetřelci v Coloradu. Bakaláři 1998, Výlet, Chronica Inferna, Hledání cest, Cosi fan tutti, Maryška, Jasnovidec, Sametoví Vrazi, Snowboarďáci. Dokumenty: Maruška, Mezi zaslepenými blázny, Tmavomodrý svět (making OFF D.B.W) Letci sobě, Eleanor Rigbi z malé strany, Santiny, Samurajové, Osudy hvězd – Suchánek, Osudy hvězd – Zlámalová, Osudy hvězd – Renč, Osudy hvězd – Vačkář, Osudy hvězd – Kuklová, Simek op soundach (dutch TV), Předčasná umrtí – Kozderková, Simek omtmut (dutch TV), Ztracené světlo, Jarmek, Jedeme na hory, UVN, Šutka, Mariánský sloup. Mezi hvězdou a půlměsícem (nominován na ceny Elsa 2004) Dále střihal řadu reklam a hudebních videoklipů. Je producentem filmu Rafťáci (2006, režie Karel Janák).

Adam Dvořák was born in 1973. He gra- duated from FAMU in Prague in 1999. In 2002 he founded his own editing room named Avidmovie. He edited a number of films, e.g. Jakub a Veronika; Krehke touhy, Stopar, Vetrelci v Coloradu; Baka- lari 1998, Vylet (Some Secrets), Chronica Inferna, Hledani cest, Cosi fan tutti, Ma- ryska, Jasnovidec, Sametovi vrazi, Snowboarders. Documentaries: Maruska, Mezi zaslepenymi blazny, Dark Blue World (making OFF DBW) Letci sobě, Eleanor Rigbi z male strany, Santiny, Samurajove, Osudy hvezd - Suchanek, Zlamalova, Renc, Vac- karr, Kuklova; Simek op soundach (Dutch TV), Predcasna umrti - Kozderkova, Simek omtmut (Dutch TV), Ztracene svetlo, Jar- mek, Jedeme na hory, UVN, Sutka, Mari- ansky sloup, Mezi hvezdou a pulmesi- cem (nominated for Elsa Awards 2004). He also edited a number of commerci- als and music videos. His production de- but is The Rafters (2006, directed by Ka- rel Janák).

Barbara Hessová

Barbara Hessová Barbara Hessová absolvovala studium Produkce a distribuce filmového umění a multimédií na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě. Pracovala pro několik produkčních společností na výrobě dokumentárních a hraných filmů (Arsy-Versy, Poločas rozpadu, Velký respekt, Pohoda 2010) a TV seriálů. Působila jako administrátor žádostí pro Audiovizuální fond, později jako členka několika odborných komisí. V roce 2007 založila AH production, kde se věnuje vývoji a produkci celovečerních dokumentárních a hraných filmů (Zatopené, Parlika, Stanko, Tak daleko, tak blízko, Comeback, Zdenka, Suď mě a zkoušej). Je členkou Evropské filmové akademie a České filmové a televizní akademie, kde působila i jako členka prezídia.

Barbara Hessová graduated in film and multimedia production and distribution at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she received the Rector's Prize and subsequently undertook her doctoral studies. She has worked for several production houses on documentary and feature films, as well as TV serials. She has also worked for the Audiovisual Fund as a grant application administrator and later as a member of various Fund expert committees. In 2007, she founded AH production where she develops and produces feature- length documentaries and feature films (Flooded, Parlika, Stanko, So Far, So Near, Comeback, Zdenka, Judge Me And Prove Me). She is a member of European Film Academy and Slovak Film and TV Academy.

Zuzana Kopečková

Působí hned v několika oborech kinematografie. V České televizi pracuje jako dramaturg v akvizici, kde vybírá filmy a dramatickou TV tvorbu z Francie, Polska, Maďarska, Beneluxu, zemí bývalé Jugoslávie, a dalších evropských států. Několik let byla zástupcem České republiky v mezinárodním fondu Euri- mages, v minulých letech byla členkou Rady Státního fondu kinematografie. Zasedá v několika porotách jako decision maker. Je držitelkou francouzského státního vyznamenání Ordre des Arts et des Lettres. V roce 2018 jí vyšla kniha Strážce mýtů a za divadelní hru Tlustá, tenká byla nominována na cenu Alfréda Radoka. V současné době pracuje na scénářích celovečerních filmů Kohoutí rytíři a M. a její příběh.

Dramaturgist, writer, scenarist. She is wor- king in various fields of cinematography. In the Czech Television, within her position as an acquisition dramaturgist, she is choo- sing films and drama TV works from France, Poland, Hungary, Benelux, countries of for- mer Yugoslavia and other European coun- tries. For a couple of years she was a re- presentative of the Czech Republic in the international fund named Eurimages, in the past years she was a member of the Commi- ttee of the Czech Film Fund. She regularly is a member of various juries and a deci- sion maker. In 2014 she was awarded with the Ordre des Arts et des Lettres. In the last year she published her book Strazce mytu. Her play Tlusta, tenka was nominated for the Alfred Radok Prize. Currenty she is working on her screenplays for the feature films Ko- houti rytiti, and M. a jeji pribeh.

Magdalena Łazarkiewicz


Režisérka a scénáristka, mladší sestra re- žisérky Agnieszky Holland, matka skla- datele Antoniho Komasy-Łazarkiewicze. Na Vratislavké univerzitě v roce 1976 ab- solvovala kulturní studia. V letech 1977– 1978 byla literální ředitelkou Jaraczova di- vadla v Olštýně. V roce 1982 absolvovala Fakultu rozhlasové a televizní tvorby Slez- ské univerzity v Katovicích. Od roku 2011 působí jako umělecká ředitelka MFF Židov- ské motivy ve Varšavě. Je členkou Polské filmové akademie. Zpočátku se realizovala u dokumentárních filmů (např. Nostalgia, Służba, Cud). Jejím hraným debutem se stal film Przez dotyk, který natočila v roce 1985 za pomoci Krzysztofa Kieślowského. Jejím posledním filmem je Návrat z roku 2018 inspirovaný skutečnými událostmi.

Director and screenwriter, younger sister of director Agnieszka Holland, mother of com- poser Antoni Komasa-Łazarkiewicz. She gra- duated from cultural studies at the Univer- sity of Wrocław (1976). In 1977-1978 she was the literary director of the Jaracz Olsztyn Theatre. In 1982 she finished her studies at the Faculty of Radio and Television of the University of Silesia in Katowice. Since 2011 she has been working as an artistic director at the International Film Festival "Jewish Motifs" in Warsaw. She is a member of the Polish Film Academy. Initially, she made do- cumentaries (eg Nostalgia, Służba, Cud). She made her feature debut as a director with her film Przez dotyk (1986), which she made in 1985 with the help of Krzysztof Kieślowski. Her latest film is Powrót (Return) from 2018 inspired by real events.