Oko cyklónu / Oko cyklonu

V kinech​

  • Režie: Henry Kostrubiec
  • PL 1990 85'

První profesionální polský hraný film byl realizován ze soukromých prostředků. Po atentátu na Hitlera v Kętrzyni Londýn nechává do Polska poslat agenta, který má z rukou partyzánů převzít seznam důstojníků Wehrmachtu, kteří nacistickému vůdci nejsou nakloněni. Parašutisté jsou po dopadu zasypáni německými střelami. Jeden z nich umírá, druhý se spolu s raněným důstojníkem Wehrmachtu dostane k odlehlé lesnické chatě. Tady se zotavují, lesník je v kontaktu s partyzánkou, ale neví, který z nich je tím očekávaným. Začne vzájemné oťukávání, prověřování. Mezi parašutistou Markowskim a Němcem Schmidtem vzniká zvláštní přátelství prostoupené rivalitou o přízeň sestry lesníka jménem Małgosia. Schmidt na její žádost připravuje jed na krysy, které obtěžují život v chatě. Když se objeví četníci a gestapo, Małgosia jim podává víno, do kterého přidává také jed. Umírají všichni, kromě vyslance z Londýna a lesníka, kteří si předávají poznávací znamení. Na seznamu se nachází skutečné jméno Schmidta – von Schramm. Byl jedním z těch, kteří hledali kontakt se spojenci.

Pierwszy polski profesjonalny film fabularny zrealizowany za prywatne fundusze. Po zamachu na Hitlera w Kętrzynie Londyn wysyła do Polski agenta, mającego przejąć z rąk partyzantów listę oficerów wehrmachtu niechętnych fuhrerowi. Po wylądowaniu skoczkowie dostają się pod ostrzał niemiecki. Jeden ginie, drugi razem z rannym oficerem wehrmachtu dociera do położonej na uboczu leśniczówki. Tutaj dochodzą do siebie; leśniczy ma kontakt z partyzantką, ale nie wie, który z nich jest oczekiwanym łącznikiem. Zaczyna się wzajemne podchodzenie, sprawdzanie. Między skoczkiem Markowskim, a Niemcem Schmidtem nawiązuje się dziwna przyjaźń, połączona z rywalizacją o względy siostry leśniczego Małgosi. Schmidt przygotowuje na jej prośbę trutkę na szczury nękające leśniczówkę. Kiedy zjawiają się żandarmi i gestapo, Małgosia częstuje ich winem, dolewając do niego trutkę. Umierają wszyscy z wyjątkiem wysłannika Londynu i leśniczego, którzy przekazują sobie hasło rozpoznawcze. Na liście jest prawdziwe nazwisko Schmidta – von Schramm. Był jednym z szukających kontaktu z aliantami.

The first professional Polish feature film was made from private sources. After the assassination of Hitler in Kętrzyn, London has sent an agent to Poland to take over the list of Wehrmacht officers who are not in favor of the Nazi leader. After landing, the paratroopers are bombarded with German missiles. One of them dies, the other, along with the wounded Wehrmacht officer, gets to a remote forest cottage. Here they are recovering, the forester is in contact with the partizan, but does not know which one is the expected one. They begin to check each other, screening. There is a special friendship between the parachutist Markowski and the German Schmidt, due to the rivalry for favor of the forester’s sister Małgosia. Schmidt, at her request, prepares poison for rats that annoy life in the cottage. When the police and the Gestapo appear, Małgosia serves them wine, to which she also adds poison. Everyone is dying, except the London envoy and the forester who give each other their identification signs. The list shows the real name of Schmidt – von Schramm. He was one of those seeking contact with the Allies.